— 6 jazykových úrovní podle SERR —

Společný evropský referenční rámec (SERR) poskytuje objektivní kritéria pro popis jazykové způsobilosti a usnadňuje tím uznávání a srovnání kvalifikačních osvědčení získaných v různých studijních kontextech, čímž napomáhá mobilitě v rámci Evropské unie.

6 definovaných jazykových úrovní lze shrnout asi následovně:

A1 slabší pasivní znalost cizího jazyka
A2 pasivní znalost cizího jazyka
B1 – znalost cizího jazyka na komunikativní úrovni
B2 – znalost cizího jazyka na dobré komunikativní úrovni
C1velmi dobrá znalost cizího jazyka
C2výborná znalost cizího jazyka

SERR úroveň A1
POSLECH Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně.
ČTENÍ Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.
ÚSTNÍ INTERAKCE Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé.
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám.
PÍSEMNÝ PROJEV Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.
Typy zkoušek Němčina pro dospělé:

Němčina pro děti a teenagery:

Portugalština:

 • úroveň A1 se nezkouší

Čeština pro cizince:

 • CCE-A1 (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince A1)

 

SERR úroveň A2
POSLECH Rozumím frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se mě bezprostředně týkají (např. základní informace o mně a mé rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokážu pochopit smysl krátkých jasných jednoduchých zpráv a hlášení.
ČTENÍ Umím číst krátké jednoduché texty. Umím vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumím krátkým jednoduchým osobním dopisům.
ÚSTNÍ INTERAKCE Umím komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládnu velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumím natolik, abych konverzaci sám/sama dokázal(a) udržet.
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV Umím použít řadu frází a vět, abych jednoduchým způsobem popsal(a) vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.
PÍSEMNÝ PROJEV Umím napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se mých základních potřeb. Umím napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například poděkování.
Typy zkoušek Němčina pro dospělé:

Němčina pro děti a teenagery:

Portugalština:

 • CIPLE (Certificado Inicial de Português Língua Estrangeira)

Čeština pro cizince:

 • CCE-A2 (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince A2)

 

SERR úroveň B1
POSLECH Rozumím hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkávám v práci, ve škole, ve volném čase, atd. Rozumím smyslu mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi mého osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.
ČTENÍ Rozumím textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k mé práci. Rozumím popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.
ÚSTNÍ INTERAKCE Umím si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážu se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mi známá, o něž se zajímám nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV Umím jednoduchým způsobem spojovat fráze, abych popsal(a) své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umím stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umím vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.
PÍSEMNÝ PROJEV Umím napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají. Umím psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.
Typy zkoušek Němčina pro dospělé:

Němčina pro teenagery:

 • ÖSD ZDÖ B1 (ÖSD Zertifikat Deutsch Österreich B1) (od 16 let)

Portugalština:

 • DEPLE (Diploma Elementar de Português Língua Estrangeira)

Čeština pro cizince:

 • CCE-B1 (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince B1)

 

SERR úroveň B2
POSLECH Rozumím delším promluvám a přednáškám a dokážu sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně znám. Rozumím většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumím většině filmů ve spisovném jazyce.
ČTENÍ Rozumím článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumím textům současné prózy.
ÚSTNÍ INTERAKCE Dokážu se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohu vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokážu se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV Dokážu se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti mého zájmu. Umím vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení.
PÍSEMNÝ PROJEV Umím napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s mými zájmy. Umím napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovedu zdůraznit, čím jsou pro mě události a zážitky osobně důležité.
Typy zkoušek Němčina:

 • GZ B2 (Goethe – Zertifikat B2)
 • ÖSD ZB2 (ÖSD Zertifikat B2)

Portugalština:

 • DIPLE (Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira)

Čeština pro cizince:

 • CCE-B2 (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince B2)

 

SERR úroveň C1
POSLECH Rozumím delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumím televizním programům a  filmům.
ČTENÍ Rozumím dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a jsem schopen/ schopna ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumím odborným článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k mému oboru.
ÚSTNÍ INTERAKCE Umím se vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umím používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umím přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV Umím jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.
PÍSEMNÝ PROJEV Umím se jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umím psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuji za nejdůležitější. Umím zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.
Typy zkoušek Němčina:

Portugalština:

 • DAPLE (Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira)

Čeština pro cizince:

 • CCE-C1 (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince C1)

 

SERR úroveň C2
POSLECH Bez potíží rozumím jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud mám trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemám potíže porozumět mu ani ehdy, mluví-li rychle.
ČTENÍ Snadno čtu všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.
ÚSTNÍ INTERAKCE Dokážu se zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Znám dobře idiomatické a hovorové výrazy. Umím se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazím-li při vyjadřování na nějaký problém, dokážu svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou.
SAMOSTATNÝ ÚSTNÍ PROJEV Umím podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.
PÍSEMNÝ PROJEV Umím napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokážu napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umím psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.
Typy zkoušek Němčina:

Portugalština:

 • DUPLE (Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira)

Čeština pro cizince:

POPTÁVÁTE KURZ?

1 + 6 =

 

Copyright GALOPA LINGUA - on-line kurzy a překlady | NĚMČINA | PORTUGALŠTINA | ČEŠTINA © 2018 Všechna práva vyhrazena | Created by nastartujto.cz